Sbírky zákonů a mezinárodních rozhodnutí

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. 

Sbírka zákonů

Sbírka mezinárodních rozhodnutí

Úřední věstník Evropské unie

Úřední věstník Evropské unie (Úř.věst.) je oficiální sbírkou právních předpisů EU (řada L) a dalších úředních dokumentů orgánů, institucí a agentur EU (řada C a její dodatky). Vychází každý den od úterý do soboty v úředních jazycích EU a je k dispozici v různých formátech.

Úřední věstník Evropské unie

Official Journal of the European Union is official journal of EU legislation (series L) and other official document of bodies, institutions and agencies of EU (series C and its amendments). It is published each day from Tuesday until Saturday in official languages of EU and it is also accessible in various formats.

Official Journal of the European Union

Fondy EU

Fondy Evropské unie jsou hlavním nástrojem evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti, která má za úkol zmírnit rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU. V ČR využívání fondů EU spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, které také zřizuje tento portál, jehož účelem je o těchto fondech poskytnout komplexní a spolehlivé informace. Uživatelům nabízí přehled o tom, co je to evropská politika soudržnosti, jakým způsobem se z fondů přerozdělují finance prostřednictvím tzv. operačních programů i jak a kde je tuto finanční podporu možné získat.

Fondy EU

Eurydice

Eurydice je síť národních informačních oddělení, jejímž cílem je podporovat spolupráci ve vzdělávání a zlepšovat chápání vzdělávacích systémů a vzdělávací politiky jednotlivých zemí Evropské unie. Činnost Eurydice se zaměřuje na shromažďování, zpracování a zpřístupňování informací v oblasti rozvoje a správy těchto vzdělávacích systémů. Práci sítě koordinuje celoevropské oddělení Eurydice, které zpracovává srovnávací studie a spravuje centrální web. Toto oddělení rovněž vydává publikace, jež obsahují popisy národních systémů vzdělávání, statistické údaje a ukazatele, tématické srovnávací analýzy a vzdělávací terminologii.

Eurydice


RSS Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014